చీర కట్టులో అబ్బా అనిపిస్తోన్న తెలుగందం ఈషా రెబ్బ‌