సన్నజాజి పూలు నవ్వితే నీ అంత అందంగా ఉంటాయేమో స్రవంతి