ఆ నవ్వు చూస్తే.. అందం కూడా అనుపమ ప్రేమలో పడిపోతుంది..