దిశలు ఎన్నున్నా.. కుర్రాళ్ల హృదయాలు మాత్రం ఈ దిశవైపుకే..