మత్తెక్కించే ఫోజులతో  కుర్రాళ్ళ దిశలు మార్చేస్తున్న   దిశా పటానీ