పిల్లల మీదనా నీ ప్రతాపం.. తాపం పెంచేస్తున్న అదితిరావు హైదరీ